MAFfe edities, nieuwtjes, verslagen, ...

Nadia Alhassanat

#workinprogress / #WIPCOOP2022

TEGENWOORDIG is een monodrama over solidariteit en migratie. Mariam verlaat haar thuisland en laat de oorlog achter zich waarin ze beide ouders verloor. Tussen de resten van haar geruïneerd huis staat haar bad, symbool voor het graf waarin ze haar verdwenen ouders begraaft. Haar bad, als symbool voor de boot die haar naar België voer. Haar bad, de plek waar ze zich verbergt voor mensen die haar uitbuiten onder het
mom van solidariteit.
Met dit verhaal over Mariam, neemt Nadia El Hassanat de term ‘Solidariteit’ onder de loep.
TEGENWOORDIG is een oproep voor meer empathie, niet voor medelijden.

Nadia Alhassanat groeide op in Gaza, Palestina. Van jongs af aan schrijft ze poëzie en korte verhalen en is ze gebeten door theater. Ondanks de weerstand van haar familie koos ze voor een carrière in de kunsten en vertrok naar Algerije om Theater- en Filmstudies en een acteursopleiding te volgen. Bij aanvang trok ze heel wat opdrachten voor theater, films en televisie aan en sleepte tijdens Theaterfestival in Irak een prijs voor ‘de beste Arabische actrice’ in de wacht. Het socio politieke tij keerde echter en Nadia was genoodzaakt om Algerije te verlaten.

EN//

TEGENWOORDIG is a monodrama about solidarity and migration. Mariam leaves her homeland, abandoning the war in which she lost both her parents. Between the remains of her ruined house stands her bath, symbolising the grave in which she buries her disappeared parents. Her bath, as a symbol for the boat that brought her to Belgium. Her bath, the place where she hides from people who exploit her under the pretext of solidarity.
With this story about Mariam, Nadia El Hassanat takes a close look at the term ‘Solidarity’. TEGENWOORDIG is a call for more empathy, not pity.

Nadia Alhassanat grew up in Gaza, Palestine. From an early age, she wrote poetry and short stories and was fascinated by theatre. Despite her family’s resistance, she chose a career in the arts and left for Algeria to study theatre and film and to train as an actor. At first, she attracted many commissions for theatre, films and television and won a prize for ’the best Arab actress’ at the Theatre Festival in Iraq. However, the socio-political tide turned and Nadia was forced to leave Algeria.

Mestizo Arts Platform