MAFfe edities, nieuwtjes, verslagen, ...

Augusto Pedraza

#workinprogress / #WIPCOOP2023

De romantische liefde vanuit mannelijk perspectief met een seksueel open visie onder de loep.

Waarom praten over liefde?
Omdat ik een hartverscheurend moment had, vanwege mijn romantische en emotionele avontuur in België, voor mijn verleden, mijn geschiedenis, mijn ideeën en overtuigingen van de persoon die ooit deel uitmaakte van mijn leven
… en ik voelde me verliefd.

NL// Hello Schatje, Adiós Amour wil de oorsprong van de liefde vanuit een rationeel en historisch standpunt benaderen.
Augusto Pedraza vertrekt vanuit de hypothese: Om ons compleet te voelen moeten we liefhebben en bemind worden. Via persoonlijke getuigenissen over de liefde en zijn eigen liefdes historie creëert hij een dialoog tussen wetenschappelijke en emotionele benaderingen.

Augusto Pedraza is een theater- en filmmaker, performer en historicus die in Mechelen woont. In 2020 studeerde hij af aan het RITCS als regisseur. Zijn eerste kortfilm Violence ging in première in 2021 en werd voor verschillende festivals geselecteerd. Via dans, theater, film, beeldende kunst en muziek spreekt hij over thema’s als afkomst, identiteit, liefde, pessimisme, geweld en hoop.

Het avontuur en het verlangen om zijn verbeelding en ideeën te verbreden brachten hem ertoe op zoek te gaan naar andere plaatsen dan Mexico Stad, zijn geboortestad. Hij vatte een reis aan die hem langs verschillende wegen tot in Brussel voerde, waar de taal, het klimaat, relaties, nostalgie en ontmoetingen met anderen leidden tot een constante herdefiniëring van zijn identiteit.

“Ik sta onder constante herdefiniëring, ik maak deel uit van een diaspora, ik maak deel uit van een minderheid, ik ben een verzamelaar en schatbewaarder van verhalen en ik ben een persoon met een pluriculturele geschiedenis. Een geschiedenis die me motiveert om over die hoofdstukken van mijn leven te spreken.” – Augusto Pedraza –

Spel en concept: Augusto Pedraza / Eindregisseur, dramaturg en producer: Lorena Pires / Technische hulp: Jamy Hollebeke / Dansassistent: Alexandros Anastasiadis El Greco / Productie: 2 Opties vzw / Met de steun van RADAR Mechelen, Mestizo Arts Platform & WIPCOOP.

Klik HIER om Augusto Pedraza’s website te bekijken – Op YouTube, vind je zijn werk HIER –  Voor Instagram, klik HIER

 

EN//  A closer look at romantic love from a male perspective with a sexually open mind.

Why talk about love?
Because I had a heartbreaking moment, because of my romantic and emotional adventure in Belgium, for my past, my history, my ideas and beliefs of the person who was once part of my life
… and I felt in love.

Hello Schatje, Adiós Amour seeks to understand the origins of love from a rational and historical point of view.
Augusto Pedraza starts from the hypothesis: To feel complete, we must love and be loved. Through personal testimonies about love and his own love story, he creates a dialogue between scientific and emotional approaches.

Augusto Pedraza is a theatre and filmmaker, performer and historian who lives in Mechelen. In 2020, he graduated from RITCS as a director. His first short film Violence premiered in 2021 and was selected for several festivals. Through dance, theatre, film, visual art and music, he speaks about themes as origin, identity, love, pessimism, violence and hope.

The adventure and desire to broaden his imagination and ideas led him to seek out places other than Mexico City, his hometown. He embarked on a journey that took him along different paths all the way to Brussels, where language, climate, relationships, nostalgia and encounters with others led to a constant redefinition of his identity.

“I am under constant redefinition, I am part of a disapora, I am part of a minority, I am a collector and treasurer of stories and I am a person with a pluricultural history. A history that motivates me to speak about those chapters of my life.”

Play and concept: Augusto Pedraza / Director, dramaturge and producer: Lorena Pires / Technical assistance: Jamy Hollebeke / Dance assistant: Alexandros Anastasiadis El Greco / Production: 2 Options vzw / With the support of RADAR Mechelen, Mestizo Arts Platform & WIPCOOP.

Click HERE to visit Augusto Pedraza’s website – Find him on YouTube, click HERE –  For Instagram, click HERE

Mestizo Arts Platform